.

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

หุ่นยนต์แปลงร่างทรงกลม 4.0

Reconfigurable Spherical Robot 4.0

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

3-4 คน

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

พัฒนาต่อเนื่อง จาก หุ่นยนต์แปลงร่างทรงกลมที่ผ่านมา เขียน application ให้สั่งงานได้ บน  iOS

ใช้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน Machine Design, Computer programming

National bls certification