.

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

ทดสอบมาตรฐานการบินเครื่องบินทะเลตามมาตรฐาน ASTM

Flight Test for Seaplane compliance with ASTM standard

 

กลุ่มงาน

Applied Mechanics

 

จำนวนนักศึกษา

4 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร. สินชัย ชินวรรัตน์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการทดสอบการบิน (Flight Test) เครื่องบินทะเลลำใหม่ (NAX5) ร่วมกับทีมวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาฯ ให้ได้ตามมาตรฐานการบินสากล (ASTM 2245 Standard Specification for Design and Performance of a Light Sport Airplane)  ในหมวด  Flight Test โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

National bls certification