.

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติก

Convert plastics to fuel oil machine

 

กลุ่มงาน

Thermal Science 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.  ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์

2.  ดร. ธีรพล ศรียุบล

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการศึกษา คำนวณ ออกแบบ และจัดสร้างเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติก ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ออกมา

National bls certification