คุณธรรมประจำภาคฯ

  • เรียนความรู้ เรียนความดี เรียนทำงานเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


ปรัชญา

  • พัฒนาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศพัฒนาคน พัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

 

ปณิธาน

  • พัฒนาภาควิชาให้เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

วิสัยทัศน์

  • เป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ชั้นนำในระดับสากล


พันธกิจ

  • ผลิตวิศวกรคุณภาพรอบด้าน

  • เป็นแหล่งการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถด้านวิศวกรรม

  • ยกระดับงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิศวกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม

  • ยกระดับการให้บริการทางวิชาการแบบมืออาชีพ

  • ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม