1. บันทึกข้อความภายใน [pdf][docx][doc]

 

 

 


ข้อแนะนำ

  • ใช้ PDF หากต้องการ print ออกมาแล้วเขียนด้วยลายมือ
  • ใช้ DOCX หากต้องการพิมพ์ข้อความจากในคอมพิวเตอร์แล้ว print
  • ใช้ DOC ในกรณีที่ไม่สามารถเปิด DOCX ได้ (เช่น ในกรณีใช้ซอฟต์แวร์เก่าบางตัว)

หมายเหตุ การยื่นเอกสารยังไม่สามารถรับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

กำลังปรับปรุง

ที่อยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 02-555-2000  ต่อ 8304, 8308, 8315

โทรสาร 02-586-9541

 

ติดต่อผ่านทางอีเมลล์

หัวหน้าภาควิชา ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.จักร จันทลักขณา   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ภาควิชา ฯ

ปิยลักษณ์ เต๊ะวงษ์           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉัตรชนก ตันจตุรงค์         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิริพร สุดแก้ว                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นพรัตน์ คล้ายคลึง         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบัน

32, 33, 97, 203 ,117 , 90 ,64, ปอ.543

Subcategories

"About Us" section