1. บันทึกข้อความภายใน [pdf][docx][doc]

 

 

 


ข้อแนะนำ

  • ใช้ PDF หากต้องการ print ออกมาแล้วเขียนด้วยลายมือ
  • ใช้ DOCX หากต้องการพิมพ์ข้อความจากในคอมพิวเตอร์แล้ว print
  • ใช้ DOC ในกรณีที่ไม่สามารถเปิด DOCX ได้ (เช่น ในกรณีใช้ซอฟต์แวร์เก่าบางตัว)

หมายเหตุ การยื่นเอกสารยังไม่สามารถรับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้