แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

147 หน่วยกิต 

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554  

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายในปีการศึกษา 2557 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรเครื่องกล

- วิศวกรโครงการทางด้านวิศวกรรม

- นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

- วิศวกรโรงงาน

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐมีการพัฒนาเครื่องจักร ขยายการผลิตและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศมีความพร้อมในการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม เพื่อเข้าไปเป็นบุคลากรในหน่วยงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมเครื่องกล ที่พร้อมสำหรับการทำงานออกแบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิศวกรรม และมีศักยภาพสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาเฉพาะทาง หรือประกอบวิชาชีพนักวิจัย
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม
  3. เพื่อผลิตวิศวกรที่รู้จักการทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
National bls certification