แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering (English Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

ภาษาอังกฤษ 

การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวางแผนพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- วิทยากรอบรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

- ผู้ประกอบการ

- นักวิชาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ความสำคัญของหลักสูตร

ในปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับนานาชาติและ มีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ระดับโลกเข้ามาตั้งฐานการผลิตและประกอบกิจการอื่นๆ ในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และมีบริษัทของคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในอาเซียน จีน และอินเดีย ฯลฯ ซึ่งบริษัทของคนไทยและบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ต้องการวิศวกรไทยที่มีความรู้และทักษะ ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่สามารถทำงานเชิงอุตสาหกรรมและงานวิจัยขั้นสูง อีกทั้งมีทักษะการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตื่นตัวก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย จะไม่สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นสากลที่เน้นส่งเสริมการทำงานและวิจัยในด้านวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมของคนไทยและต่างชาติที่สอดคล้อง ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาของประเทศให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปในระดับโลกต่อไป

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยมากขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างรวมถึงความสามารถของการแข่งขันในระดับสากลได้ ด้วยเหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการวิศวกรที่มีความสามารถในงานวิจัยระดับสากล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาตามหลักวิศวกรรมได้ตามกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมล้อยาง และอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดรฟ์ เป็นต้น

ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนอง ความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถสร้างกระบวนการทางความคิดและนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการวิเคราะห์ วิจัย และแก้ปัญหา ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างดี
  2. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความสามารถในการทำงานในระดับสากล
National bls certification