*หมายเหตุ นักศึกษาควรตรวจสอบวิชาบังคับก่อนของแต่ละวิชาที่จะลงทะเบียนโดยยึดคำอธิบายรายวิชาเป็นหลัก