โครงการมอบทุนการศึกษา ประเจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มจพ.

ประเภททุนการศึกษา

ประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม

ประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติ

     - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ 3

     - ศึกษาอยู่ในสาขา

           - Electrical

           - Instrumentation/Control/Automation

           - Civil

           - Mechanical/Automobile

           - *มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขั้นไป

           - **เป็นผู้มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น

              โหลดแบบฟอร์ม สมัครทุน                                                         

                     หมดเขตการยื่นส่งเอกสาร 13 พฤษภาคม 2559 

 

 

National bls certification