แจ้ง นักศึกษา ที่จะทำการขอทุนการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการให้นักศึกษา ทำการจดบันทึกการทำชั่วโมงจิตอาสา สะสม ชั่วโมงจิตอาสา เพื่อใช้ในการขอทุนการศึกษาต่างๆ 

อย่างน้อย 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา  

 

สามารถดาวน์โหลด ฟอร์มการจดบันทึก ได้ที่นี่ 

National bls certification