ปีการศึกษา 2556
นักศึกษาปี 1
1. นายกรดนัย อาศิราวาท 3.82
2. นายนพธัช ทัศนอุไรรัตน์ 3.81
3. นางสาวจีน่า ยู 3.80
4. นายธนพรรธน์ เลิศปัญญา 3.78
5. นายกฤตวิทย์ แดงเถิน 3.75
6. นางสาวดรัลรัตน์ เลิศเพชรไพศาล 3.75
นักศึกษาปี 2
1. นายสุทธิศักดิ์ มิ่งขวัญ 3.85
2. นายอัชฌาเอื้อ เชี่ยวชาญ 3.66
3. นายอภิวุฒิ รัตนพงษ์มณี 3.65
4. นางสาวพรรณศินี พันธุ์ไพโรจน์ 3.60
5. นายสรวิศ เลขพลการ 3.60
6. นายนภดล พัดชื่น 3.57
นักศึกษาปี 3
1. นายคณพล หมื่นไกรทอง 3.82
2. นายกฤตณัฐ ทับทิมแก้ว 3.61
3. นายธีรวัฒน์ ศรีสุดใจ 3.60
4. นายศักดิ์ชัย ยุทธนาถจินดา 3.54
5. นายศุภชัย ศักดิ์ชัยกุล 3.53
6. นายปรมิษฎ์ ปุรณาคม 3.50
นักศึกษาปี 4
1. นายปกรณ์ เสียมไหม 3.76
2. นายกฤษณ์ สำเภาแก้ว 3.65
3. นายณรงค์ศักดิ์ เกียรติบำรุงขจร 3.61
4. นายธนฉัตร ศรีทองทิม 3.57
5. นายปุณยวีร์ สุขรองแพ่ง 3.56
6. ปัถย์วิธวินท์ ลู่ชัยชนะ 3.55