ปีที่ 2
ปีที่ 1


กองบรรณาธิการ

รศ. ดร. สินชัย ชินวรรัตน์, อ. มานพ คงคานิธิ, รศ. ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ผศ. ดร. ปูมยศ วัลลิกุล, ผศ. ดร. จักร จันทลักขณา, ผศ. ดร. บุญชัย วัจจะตรากุล, ผศ. ดร. กรองแก้ว เลาหลิดานนท์, ดร. ต้นคิด จันทรัศมี, ดร. พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ, ดร. ปิยลักษณ์ เต๊ะวงษ์ และ นางฉัตรชนก ตันจตุรงค์


ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

นางสาวสิริพร สุดแก้วและ นางสาวนพรัตน์ คล้ายคลึงNational bls certification