ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย National Cheng Kung เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน ในสาขาวิชา Aeronautics and Astronatics โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาบัณฑิต CLICK

ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต CLICK

National bls certification