ประกาศเรื่อง การสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีพิเศษ(โควต้า ม.6 และปวช.)

เวลา 08.30 น. ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

ที่ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ อาคาร 83 ชั้น 3 

National bls certification