ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาการเปลี่ยนสภาพนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน มีรายชื่อดังนี้

National bls certification