บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา CLICK

 

 

 

National bls certification