ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

National bls certification