ชมรมสื่อและสิ่งพิมพ์จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนโปรไฟล์อย่างมืออาชีพ" ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 901 อาคาร 40 สจพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัว เพื่อใช้ในการสมัครงาน หรือเพื่อการศึกษาต่อในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอันใกล้ของนักศึกษา เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ 

National bls certification