ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ International Summer Academy in Engineering for Women ณ มหาวิทยาลัย University of Applied Sciences Upper Austria ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ Center for International Engineering Programs อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

National bls certification