ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กอรปกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมประจำมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้

National bls certification