ประชาสัมพันธ์** ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 3D Printing Hands-On Workshop ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.ณ ห้อง 83-432 ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

National bls certification