ประกาศ


สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา) ต้องการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผ่าน DAAD Cooperation Center @KMUTNB

เพื่อช่วยทำงานทางด้าน Natural Gas Application, Combustion และ Energy โดยนักศึกษาที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อนี้

•เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (ขึ้นปีที่ 4) สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•มีความถนัดในวิชา Combustion, Heat Transfer, Thermodynamics และ Simulation Program(ควรจะ) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไข

ช่วงเวลาการฝึกงาน: เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม มีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
ผู้สนใจ ให้ส่ง Resume มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 16:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพชร แผลงศร DAAD Cooperation Center @KMUTNB office ชั้น 1/2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ

National bls certification