ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "Bio-Based and Textile Reinforced Composites: Design and Development for Large Scale Productions"

 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.. 2559  เวลา  8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

            ซึ่งการสัมนาดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก สวทน. ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์

คอมพอสิทในระดับอุตสาหกรรม ให้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ วิทยากรที่มาอบรมในงานสัมนาดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

ชั้นนำของประเทศเยอรมนี ได้แก่ TU Chemnitz และ T๊U Dresden โดยสามารถ ลงทะเบียน Online ได้ที่ http://goo.gl/forms/IkeRolJr3A    

 

      Download Brochure page 1 >>>>  

      Download Brochure page 2 >>>>  

National bls certification