"ศูนย์วิจัยการเผากากของเสียได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภท105,106ได้รับการพัฒนาการจัดการกากอุตสาหกรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาการประกอบกิจการมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๕  อีกทั้งยังสามารถพัฒนากากของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด"   

 
 

   

 

National bls certification