ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติที่มีชื่อว่า International Conference on Mechanical Engineerings (ICoME) ประจำปีที่ 2017 นี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 8 ของงานสัมมนานี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของงานสัมมนาได้ที่ www.icome2017.org

National bls certification