ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์  กุลธนปรีดา เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2533 และจบปริญญาโทและเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535 และ 2538 ตามลำดับ มีความสนใจงานวิจัยในด้านการควบคุมอัตโนมัติ โดยเฉพาะการควบคุมไม่เชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งานกับระบบเมคาทรอนิกส์ ระบบโกลาหล อากาศยาน และยานอวกาศ
 
Professor Dr. Suwat Kuntanapreeda is a professor of mechanical engineering in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). He received the B. Eng. degree in mechanical engineering from KMUTNB in 1990, and the M. S. and Ph.D. degrees in mechanical engineering from Utah State University, USA in 1992 and 1995, respectively.  His research interests include automatic control, focusing on nonlinear control and its applications to mechatronic systems, chaotic systems, aircraft and spacecraft.

National bls certification