ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้มีความร่วมมือกับภาควิชา Combustion Engine & Flight Propulsion (VFA) มหาวิทยาลัย Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU CS), Germany ในด้าน "Cooperative Development of Micro-Turbines for Developing Countries”และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาไปทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัย BTU CS Cottbus โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

National bls certification