ชื่อ: ผศ.มานพ คงคานิธิ

Asst.Prof. Manop KONGKANITI

ชื่อย่อ: MNK

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-311

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8306

 

การศึกษา

M.Eng. Mechanical Engineering KMUTNB, Thailand

 

งานวิจัย

Automatic Controls, Industrial Automations, Computer Aided Design (CAD), CAE and CAM

National bls certification