ชื่อ: รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

Assoc.Prof. Udomkiat NONTAKAEW, Ph.D.

ชื่อย่อ: UNK

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-416

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8320

 

 

การศึกษา

DEA (Fluid Mechanics) Docteur de I'Universite de Poitiers(Fluid Mechanics) Universite de Poitiers,FRANCE

 

งานวิจัย

Wind and Hydropower,CFD, Heat transfer

 

ผลงานวิจัย

 • W. Jitwiriya, T. Chantrasmi, P. Yongyingsakthavorn, P. Saechan and U. Nontakaew (2016), “Energy Minimizing Analysis for Continuous Drying Ovens in a Latex-glove Production Line with Humidity,” the 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT), 21-23 April 2016, Phuket, Thailand.
 • Theerapol Sriyubol, Udomkiat Nontakaew and Tonkid Chantrasmi, “Analysing sizing defects in brazing joints using pulse phase thermography with a crosscorrelation maximisation technique”, Quantitative InfraRed Thermography Journal, Published online, February 2016, DOI:10.1080/17686733.2016.1145843
 • Seekharin Komolhirun, Pisit Yongyingsakthavorn and Udomkiat Nontakaew, “Feasibility study of Flameless combustion in a Can-type swirl combustion without a modification”, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 December 2015.
 • Rilrada Sangsawang, Thanate Matum, and Udomkiat Nontakaew, “The Effect of the Corrugation Height on Temperature Distribution in Primary Surface Recuperator for 30 kW Microturbine”, International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 4, No. 2, May 2015.  
 • ไปรเมท อารยนันท์ และ อุดมเกียรติ นนทแก้ว, “การวิเคราะห์ความเค้นสัมผัสและการสูญเสียกำลังในชุดเฟืองสำหรับกังหันลมความเร็วต่ำ”,  การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, นครราชสีมา, 1-3 กรกฎาคม 2558
 • Rilrada Sangsawang, Thanate Matum and Udomkiat Nontakaew, “Analytical solution for the Temperature distribution in  Cross-flow plate heat exchanger channels of Isosceles triangular geometry”, Mechanical Engineering: An International Journal ( MEIJ), Vol. 1, No. 2, August 2014.
 • C Kolitawong, AJ Giacomin, U Nontakaew, “Viscous dissipation in plastic pipe extrusion”, Polymer Engineering & Science, Volume 53, Issue 10, pages 2205–2218, 2013.
 • Noppong Sritrakull, Udomkiat Nontakaew and Yodchai Tiaple, “Advantage of CFD Simulation in Low Head Bulb Turbine Design”, The fifth international conference on science, Technology and Innovation for sustainable well-being (STISWB V), Luang Prabang Lao PDR, 4-6 September 2013.
 • Seekharin Komonhirun, Pisit Yongyingsakthavorn and Udomkiat Nontakeaw, “Preliminary Design of the Lean-Combustion Can-type Combustor for the 30-kW Micro gas turbine”, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Pattaya, Chonburi, 16-18 October 2013.
 • Chainarong Srikunwong and Udomkiat Nontakeaw, “Numerical Analysis and Design of Small Wind Turbine Tower”, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, Vol.1, No. 4, December 2013.
 • Seekharin Komonhirun and Udomkiat Nontakaew, “Numerical analysis of flow phenomena in Vortex Tube”, MDEATED 2012, Pattaya, 6-8 March 2012.
 • Sirirat Jungrungruengtaworn and Udomkiat Nontakaew, “Two-dimensional Numerical Simulation of Ocean Wave Behavior”, The 9th Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Conference, 6-7 December 2012.
National bls certification