ชื่อ: ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา

Asst.Prof. Chak CHANTALAKHANA, Ph.D.

ชื่อย่อ: JJL

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-415

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8323

การศึกษา

Ph.D.Mechanical Engineering, Unversity of Sheffield, UK

งานวิจัย

Signal Processing, Active Vibraion Control, Vibroacoustics, Modal testing

ผลงานวิจัย

[1]          Anutcharee Khuntiptong and Chak Chantalakhana, “On the Study of Disc Cheek Thickness as a Design Parameter for Reducing of Brake Squeal Noise”, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 December, Krabi.

[2]          สิทธิชัย ทรัพย์เกรียงไกร และ จักร จันทลักขณา, “การทำนายพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของชุดประกอบระบบจานเบรกด้วยเทคนิคอิมพิแดนซ์คัปปลิ้ง”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9, 16 ธันวาคม 2557, กรุงเทพ.

[3]          Sansanee Khuntiptong and Chak Chantalakhana, “On the Study of In-Plane Rotor Vibration Mode Effected to Brake Squeal Noise”, The 27th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, 16-18 October 2013, Pattaya.     

[4]          สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช และ จักร จันทลักขณา, การทำนายการสั่นสะเทือนย่านความถี่ต่ำของยางล้อเรเดียลด้วยแบบจำลองโมดัล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19-21 ตุลาคม 2554, กระบี่

 

National bls certification