ชื่อ: รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

Assoc.Prof. Chanyut KOLITAWONG, Ph.D.

ชื่อย่อ: CKW

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-309

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publication

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 411 ภายใน กด 8314 ต่อ 411

 

 

การศึกษา

Ph.D.Mechanical Engineering, University Of Wisconsin, Madison, USA

งานวิจัย

Linear and Nonlinear viscoelasticity, Polymer processing , and Plasticengineering

ผลงานวิจัย

[1]          C. Saengow, A.J. Giacomin, X. Wú, C. Kolitawong and C. Aumnate, “Bubble growth from first principles”, AW Mix, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2016.

[2]          C. Saengow, A.J. Giacomin, P.H. Gilbert and C. Kolitawong, “Reflections on Inflections”, Korea-Australia rheology, journal 27, (4), 267-285, 2015.

[3]          C Saengow, A.J. Giacomin and C Kolitawong, “Extruding Plastic Pipe From Eccentric Dies”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 223, 176-199, 2015.

[4]          C Saengow, A.J. Giacomin and C Kolitawong, “Exact analytical solution for large-amplitude oscillatory shear flow”, Macromolecular Theory and Simulations, 24 (4), 352-392, 2015.

[5]          A.J. Giacomin, C. Saengow, M. Guay and C. Kolitawong, “Padé Approximants for Large-Amplitude Oscillatory Shear Flow”, Rheologica Acta, 54, 679-693, 2015.

[6]          C. Kolitawong, A.J. Giacomin and U. Nontakaew, “Viscous dissipation in plastic pipe extrusion”, Polymer Engineering & Science, Vol. 53, Issue 10, p. 2205-2218, 2013.

[7]          N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard and C. Kolitawong, “Experimental investigation on high strain rate tensile behaviors of steel cord-rubber composite”, Composite Structures 99, 1-7, 2013.

[8]          N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard and C. Kolitawong, “Low velocity impact responses and impact-induced damages on steel cord-rubber composite”, ECCM15 - The 15th European Conference on Composite Materials, Venice, Italy, 2012.

[9]          C. Kolitawong, N. Kananai, A.J. Giacomin and U. Nontakaew, “Viscous dissipation of a power law fluid in axial flow between isothermal eccentric cylinders”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 166, Issue 1, p. 133-144, 2011.

[10]      N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard, C. Kolitawong and B. Horbunluekit, “High strain rate behavior of steel cord rubber composite for pneumatic tyre”, 12th Japanese-European Symposium on Composite Materials, Jeju Island, Korea, 2011.

 

 

National bls certification