ชื่อ: ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์

Wiboon LERTWIMOLNUN, Ph.D.

ชื่อย่อ: WBN

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-308

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8310

 

การศึกษา

Ph.D.(Material Science and Engineering)EEMEF, Ecole des Mines de Paris,FRANCE

 

งานวิจัย

Rheolygy, Viscoelasticity, Polymer Processing

National bls certification