ชื่อ: ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8307,8308

 

การศึกษา

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ปริญญาโท บ.ธ.บ. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาบริหารเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

National bls certification