ชื่อ: ฉัตรชนก ตันจตุรงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

 

การศึกษา

ปริญญาตรี บ.ธ.บ. (สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญญบุรี)

 

National bls certification