ชื่อ: สิริพร สุดแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8304

 

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

National bls certification