ชื่อ: ธนภัทร พุทธศรี

ตำแหน่ง: วิศวกร (ชำนาญการพิเศษ)

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8314

 

การศึกษา

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

National bls certification