ชื่อ: ชนานันท์ บุญคง

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8307

 

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

National bls certification