ชื่อ: ศราวุธ สินมั่น

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8302

 

การศึกษา

ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ

 

National bls certification