ชื่อ: ศราวุธ สินมั่น

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8302

 

การศึกษา

ปริญญาโท คณะ วิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเอก วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกลออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะ ช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะ ช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเอก ช่างกลโรงงาน
โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ, ไทย

National bls certification