ชื่อ: ศราวุธ สินมั่น

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8302

 

การศึกษา

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกลออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

 ปวส. ช่างกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม
โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ

ปวช. ช่างกลโรงงาน,ช่างกลโรงงาน
โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ

National bls certification