ชื่อ: ผศ.ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์

Asst.Prof.Teerawat SANGPET Ph.D.

ชื่อย่อ: TWS

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-323

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

Nonlinear Control, Fractional-order Control, Active Vibration Control

National bls certification