ชื่อ: นพรัตน์ คล้ายคลึง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

 

การศึกษา

     จบการศึกษา

      • Computer Graphic , Siam College of Technology

      • Technology multimedia and animation ,

        Bangkokthonburi University (กำลังศึกษา)

 

 

National bls certification