ชื่อ: ผศ.ดร. ธาดา สุขศิลา

Asst.Prof.Thada Suksila, Ph.D.

ชื่อย่อ: TSA

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-422

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

 

การศึกษา

Ph.D. (Astronautical Engineering), University of Southern California, California, USA

งานวิจัย

Spacecraft, Aircraft, Rocket Propulsions, Computer Simulations

National bls certification