ชื่อ: ผศ.ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา

Asst.Prof.Ekkarin PHONGPHINITTANA, Ph.D.

ชื่อย่อ: EPH

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-303

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

 

การศึกษา

     Ph.D. (Materials Science and Engineering),Ecole des Mines de Paris,France

 

งานวิจัย

     Composite materials,Micromechanics of composite materials,

     Finite element analysis

 

National bls certification