ชื่อ: สาวิตรี  วิบูลชัยชีพ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

 

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

National bls certification