ชื่อ: สาวิตรี  วิบูลชัยชีพ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์

 

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

 

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

National bls certification