โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ หรือที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่า "(Machine) Shop" เป็นที่ที่นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานของตนเองได้ หรือขอใช้อุปกรณ์ทางกลต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือวัดหลากหลายชนิด โดยมีการดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างผู้มีความชำนาญสูง

ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล (Vibration and Modal Testing Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้ให้บริการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง อาทิ การทดสอบความถี่รีโซแนนซ์ของวงล้อรถยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นระบบเบรกรถยนต์ และยางล้อรถยนต์ การทดสอบเชิงโหมดการสั่นของตัวถังรถพยาบาล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคต่างๆ ทั้งด้านการสั่นและเสียงรบกวน นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังเน้นงานให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในองค์ความรู้ด้านเสียงรบกวนและการสั่น วิธีการวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการคือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรมมายาวนาน นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนทดลอง การวิจัย และการให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย ซึ่งศาสตร์ทางด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทดสอบ และนำมาวิเคราะห์ผล ซึ่งทางห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1-2 และ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1-2 ที่นักศึกษาในสาขาวิชาทุกคนจะได้ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการพื้นฐาน การใช้และปรับค่าอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง

ห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ (Mechatronics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้งานด้านการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทำการทดลองกับอุปกรณ์จริง ได้เรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ และการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอมโทรเลอร์ เพื่อทดลองกับงานต่างๆ

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ คือ การให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทำงานกับอุปกรณ์จริง โดยอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเองทำให้มีสามารถแก้ไขใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่

National bls certification