หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอจองใช้ห้องกรุณาติดต่อห้องธุรการของภาควิชาฯ