ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

January 6, 2021

รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเข้าสัมภาษณ์ด้วยค่ะ http://forms.gle/RicpwPnniFBzccju7 กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09 Meeting ID: 334 358 1650Password:

Read More
รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ โดยใช้ Zoom และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/3036448896 กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Meeting

Read More