ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

Master's Degrees

Academic Plan | Course Description | Flow Chart

Curriculum Name

Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

Degree and Field

Master of Engineering (Mechanical Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)

Year and Credit Counts

2 years (Plan A2) and 36 units

Language(s) Used

Thai and English

Admission Requirements

  1. Fluency in Thai.
  2. Completion of Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Aerospace Engineering or equivalent.
  3. Requirements from Graduate College, KMUTNB.